ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Zamenjava upravnika

Upravljanje večstanovanjskih stavb

DP Agencija d.o.o., je poleg izvajanja detektivskih storitev registrirana tudi za upravljanje večstanovanjskih stavb. Glede na to, da je problematika zamenjave upravnika aktualna tudi v širši javnosti, smo se v DP Agenciji d.o.o., odločili, da predstavimo praktični vidik zamenjave upravnika. Najprej je potrebno poudariti, da tako Stanovanjski zakon, kot tudi področno pravilnik urejata to področje, pri čemer se v praksi pojavljajo precejšnje težave, saj zamenjava upravnika nenazadnje pomeni izgubo posla upravnika, ki je dosedaj upravljal z nepremičnino. v DP Agenciji d.o.o., upravljamo večstanovanske stavbe, pri čemer lahko potrdimo dejstvo, da je iz praktičnega vidika, najbolj zahtevena odpoved Pogodbe o upravljanju dosedanjem upravniku. Ne samo, da morajo etažni lastniki soglasja lastnikov, ki predstavljajo več kot 50% lastniški delež na nepremičnini, obenem morajo tudi sprejeti ustrezni sklep in ga posredovati dosedanjemu upravniku s priporočeno pošiljko (s povratnico), ter imeti dokazilo o vročiti sklepa o odpovedi Pogodbe o upravljanju. Odpoved ne učinkuje takoj, ampak navadno v roku, ki je določen s Pogodbo o upravljanju. Še pred potekom odpovednega roka, mora novi upravnik s katerim sklenejo etažni lastniki Pogodbo o upravljanju, pridobiti od starega upravnika celotno dokumentacijo o objektu in dobaviteljih, kar običajno ne poteka brez zapletov. Prav tako morajo biti na račun novega upravnika prenesena denarna sredstva rezervnega sklada. Potrebno je tudi poudariti, da mora novi upravnik na pristojni Upravni enoti vložiti vlogo za izdajo odločbe o vpisu v evidenco upravnikov, obenem pa Upravna enota odredi izbris starega upravnika iz evidence.

Mediji so v zadnjem času opozorili na problematiko upravljanja večstanovanjskih stavb, zato v DP Agenciji d.o.o., na podlagi pridobljenega pravnega znanje s področja upravljanja nepremičnin in praktičnih izkušenj svetujemo vsem etažnim lastnikom, ki niso zadovoljnji z dosedanjim delom upravnika.