ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Zakaj zavarovati terjatev v obliki notarskega zapisa?

Zavarovanje terjatev

V praksi se upniku, običajno pojavi tovrstno vprašanje, ko dolžnik ne plača svojega dolga, upnik pa si na vse možne načine, ki so lahko celo nedopustni, prizadeva priti do plačila svoje terjatve. Zaznati je namreč mogoče, da izterjavo terjatve, zaznamuje dolgoletno pravdanje, ki je lahko celo neuspešno in drago. Sodišča odločajo, razen v redkih primerih, dolgotrajno in v dokaznem postopku presojajo upravičenost zahtevka, tako po temelju, kot po višini. Ob tem morajo paziti tudi na določbe o morebitni ničnosti pravnega posla in predpostavkah za sklenitev le-tega. V izogib vsemu navedenemu, lahko upnik še pred nastankom terjatve, sklene z dolžnikom ustrezno pogodbo (običajno gre za posojilno pogodbo) pri notarju, in sicer v obliki notarskega zapisa s klavzulo izvršljivosti, kar ima za posledico takojšno izterljivost same terjatve v primeru neplačila, s tem pa odpade dolgotrajno pravdanje in nastanek sodnih stroškov. V primeru sklenitve pogodbe v obliki notarskega zapisa s kalvzulo izvršljivosti, le-ta pomeni izvršilni naslov in posledično pridobitev ustreznega sklepa o izvršbi. Slednji je potem lahko ustrezna podlaga detektivom, pri iskanju premoženja, saj v praksi določene institucije pri posredovanju podatkov o dolžnikovom premoženju, zahtevajo pravnomočen sklep o izvršbi, kljub temu, da lahko detektiv na podlagi določbe 27. člena Zakona o detektivski dejavnosti, pridobi podatke iz evidenc, ki jih vodijo državni organi in organizacije z javnimi pooblastili.