ARHIV 2022  /  2021  /  2020  /  2019  /  2018

Pooblastilo je temelj za izvajanje detektivskih upravičenj

Stranka izpolni in podpiše pisno pooblastilo za zastopanje

Stranke morajo pri angažiranju detektiva vselej izpolniti in podpisati pooblastilo, s katerim detektivu podelijo pooblastilno upravičenje do zastopanja in izvajanja detektivskih upravičenj. Prav tako Zakon o detektivski dejavnosti predpisuje detektivom vodenje ustreznih evidenc glede podeljenih pooblastil. Iz navedenega izhaja, da mora imeti licencirani detektiv za razliko od t.i. kvazi detektivov in vseh mogočih oblik preiskovalcev, pooblastilno razmerje s stranko, da jo lahko zastopa pri uveljavljanju njenih pravic in zbiranju informacij ter pridobivanju dokaznega gradiva. Pooblastilno razmerje je namreč tisto, ki pomeni, da detektiv kot pooblaščenec zastopa stranko v razmerju do tretjih oseb in v njenem imenu, ter za njen račun opravi določena dejanja. Zato je še toliko bolj sporno ravnanje oseb, ki niso licencirani detektivi, izvajajo pa dejanja, ki so precej podobna detektivskim upravičenjem, kar brez ustreznega pisnega pooblastila stranke. V tej zvezi je potrebno izpostaviti tudi dokazno vrednost samih dokazov, ki jih pridobijo navedene osebe, o čemer smo pisali že v enem od predhodnih prispevkov.