Kršitve delovno-pravne zakonodaje

Detektivsko pravna agencija izvaja tako svetovalne storitve delodajalcem glede ukrepov v primeru kršitev delovne zakonodaje, kot tudi storitve iz naslova dokazovanja kršitve teh pravil. Prav tako lahko pridobiljene dokaze delodajalec uporabi v postopkih v zvezi z ugotavljanjem obstoja elementov odškodninske odgovornosti delavca oziroma kazenske odgovornosti, med katere spadajo: nepravilna priglasitev potnih stroškov, zloraba bolniške odsotnosti od dela, zloraba uveljavljanja potnih stroškov, delo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, tatvine s strani tretjih oseb, neupravičena uporaba službenih vozil, neupravičena odsotnost na delovnem mestu, kršitev konkurenčne klavzule oz.knkurenčne prepovedi, poneverbe denarja in materialnih sredstev, poškodovanje lastnine oz. predmetov.

 

Bolniška odsotnost

Bolniške odsotnosti so v RS pogoste, delodajalci nosijo stroške prvih 30 dni odsotnosti

Večinoma so bolniške odsotnosti delavcev upravičene, v nekaterih pa gre za primere zavestnih kršitev navodil osebnega zdravnika. Bolniška odsotnost se preverja na dva načina:

  • kontrola bolniške odsotnosti
  • nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola bolniške odsotnosti. Način dela je preprost, saj gre v bistvu za obisk na domu delavca, ki je na bolniškem dopustu. Detektiv pri svojem delu pride v osebni stik z delavcem, se mu predstavi in ga seznani s tem, da je prišel preverit, če se delavec na bolniškem dopustu drži navodil osebnega ali po tridesetih delovnih dneh na bolniškem dopustu, imenovanega zdravnika s strani Zavoda za zdravstveno in invalidsko zavarovanje.

Nadzor odsotnosti z dela ima za namen ugotoviti domnevne kršitve odsotnosti z dela nadzorovanega. V tem primeru bo detektiv, če obstaja sum, da delavec zlorablja bolniški dopust za opravljanje kakšnega dela, ali koristi bolniško odsotnost za odhod izven kraja bivališča. Detektiv z osebno zaznavo in z zbiranjem informacij ugotovi, ali je nadzorovani dejansko upravičen do koriščenja bolniškega staleža in se nahaja doma, ali pa zlorablja bolniški stalež. Detektiv tudi pridobi od lečečega zdravnika potrebni zdravniški red in navodila.

 

Zloraba potnih stroškov

Delavci v določenih primerih preslepijo delodajalce, da jim slednji izplečujejo višje potne stroške od upravičenih

V takem primeru vam pomagam dokazati, kje zaposleni dejansko prebiva. Ugotovitve so neizpodbitne in ustrezno obrazložene ter utemeljene v poročilu. Največkrat je ključno, od kje zaposleni odhaja na delo oziroma od kje v pretežni meri odhaja na delo. S terenskim preverjanjem in osebno zaznavo preverjam sume delodajalcev, ko pa so sumi potrjeni, pa z uporabo tehničnih sredstev  zlorabe ustrezno dokumentiram.

Kontrola potnih stroškov obsega:

  • ugotovim dejansko bivališče zaposlenega, od kje prihaja na delo,
  • ugotovim  način  oziroma vrsto  prevoznih sredstev s katerimi zaposleni prihaja na delo,
  • ugotovim razdaljo od doma do delovnega mesta in temu primerno lahko določim tudi ceno prevoza,

ugotovim kršitve koriščenja službenih vozil.

 

Zloraba alkohola in prepovedanih drog na delovnem mestu

Zloraba alkohola in prepovedanih drog na delovnem mestu ima lahko negativne posledice

Na delovnih mestih je mogoče opaziti povečano prisotnost alkohola in drog. Zloraba alkohola in prepovedanih drog na delovnem mestu, ima lahko neljube posledice tako za delavca, kot tudi za delodajalca, saj je slednji objektivno odgovoren tretjim osebam za ravnanje delavca. Posledice so pogostejše kratkoročne odsotnosti z dela, manjša uspešnost in produktivnost, spori z drugimi delavci in delodajalcem, neprimerno obnašanje do strank, večje število nezgod pri delu in škoda na opremi ali izdelkih. Detektiv lahko za vas opravi preizkus alkoholiziranosti delavca. Pri tem je pomembno, da ima detektiv ustrezno atestirano aparaturo, opravljen preizkus rokovanja z napravo in izdela ustrezen zapisnik o poteku preizkusa z alkotestom, ki je priloga poročilu. Alkotest mora biti ustrezno kalibriran.

Detektiv lahko opravi tudi preliminarni test (NIK test), v kolikor ste na delovnem mestu pri delavcih zaznali prepovedane substance. NIK testi so namenjeni za hitro prepoznavanje drog, katere spadajo med prepovedane droge. NIK testi z barvnimi reakcijami v večini primerov omogočajo preliminarno identifikacijo najpogostejši prepovedanih drog. Vsak test vsebuje določene kemikalije, ki se nahajajo v hermetično zaprtih ampulah, posamezen test pa vsebuje enega ali več reagentov, ki ob prisotnosti prepovedane droge dajo določeno barvo ali zaporedje barv. Po predvideni barvni reakciji lahko z visoko stopnjo verjetnosti domnevamo, da je v spornem vzorcu prepovedana droga. V Sloveniji detektivi samega testa za zaznavanje prepovedanih drog na delovnem mestu ne opravljamo, ampak so za tovrstne teste pristojne zdravstvene ustanove.

 

Detektivi iz DP Agencije d.o.o., so ustrezno usposobljeni in imajo ustrezne certifikate podjetja Drager, za izvedbo testiranja glede prisotnosti alkohola in preliminarnega testa prepovedanih drog.