Kršitve konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule

Konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo določa Zakon o delovnih razmerjih

37. člen (konkurenčna prepoved – zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti)

(1) Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

(2) Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

38. člen (konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti)

(1) Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna klavzula).

(2) Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le v primerih, ko delavcu preneha pogodba o zaposlitvi po njegovi volji ali krivdi.

(3) Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.

(4) Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje, da ni dogovorjena.

Detektivi najprej preverimo, ali ima delavec v Pogodbi o zaposlitvi, ali posebnem dogovoru z delodajalecem sklenjeno konkurenčno konkurenčno klavzulo. Prav tako se preliminarno preveri, ali je dejavnost, ki naj bi jo delavec opravljal med delovnim razmerjem pri delodajalcu konkurenčna dejavnost, oziroma ima zanjo pisno soglasje delodajalca. Detektiv nato začne z zbiranjem informacij in osebno zaznavo z uporabo tehničnih sredstev z namenom, da ugotovi, ali delavec morebiti krši konkurenčno prepoved ali konkurenčno klavzulo.